Accommodation list

SL Name Contact Number Address
1 Hotel Mukta International +01711-302322 Batar More, Rajshahi--6100,Rajshahi city
2 Warisan Residential Hotel +01793-040269 88, Zodiac Palace (8th Floor), Zero Point Shaheb Bazar Rd, Rajshahi 6100
3 Royal Raj Hotel & Condominium +01321-231755 26 27 Gonokpara, Rajshahi 6100
4 Jatra Flagship Rajshahi City Centre +01700-706951 R/A, House:52, Road:4, Padma Abashik Rd, Rajshahi
5 Grand River View Hotel +01877-766967
+01877-766966
232 Kazihata 6000 Rajshahi,Rajshahi Division,Bangladesh
6 Hotel X Rajshahi +01844-004200 Index Plaza, Chondipur, Rajshahi 6000
7 Chez Razzak Suites +01711-958708
+01715-772824
House# 310, Road#02, Padma Housing Estate, 6270